Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

truong dai hoc Glassgow Caledonian

Du học Anh với trường đại học Glassgow Caledonian

Du hoc Anh truong dai hoc Glasgow Caledonian

I.   Giới thiệu chung về trường đại học Glassgow Caledonian
Du học tại trường đại học Glassgow Caledonian là một trường đại học công lập nằm tại thành phố Glassgow, Scotland. Trường được thành lập từ năm 1993 nhờ sự  sát nhập giữa 2 trường đại học kỹ thuật đa ngành Glassgow và trường cao đẳng …