Lịch sử, Thông tin và cuộc sống ở Cambridge, Massachusetts

5615574896 443b4187c0 m Lịch sử, Thông tin và cuộc sống ở Cambridge, Massachusetts

Điều

Debbie Pento

ngày chuyến đi đến Cambridge. Âm nhạc trong video này là từ Minneapolis, MN, USA nhóm Vicious Vicious. www.myspace.com / viciousvicious
Video Rating: 4/5