A Great Discovery ?

“Purely by accident, I have made one of the greatest discoveries,” said the scientist.

“May I ask what it was ?”

“I found,” – said the scientist, “that by keeping a bottle of ink handy you can use a fountain pen just like any other pen, without all the trouble to filling it”.


Khám phá vĩ đại

– Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất, – nhà khoa học nói.

– Xin phép được hỏi đó là gì ạ?

– Tôi đã khám phá ra là, – nhà khoa học đáp, – bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực.